Letna konferenca MZU Ljubljana-OPZDU 2018

Redna letna konferenca Mestne zveze upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev je potekala v sredo, 7. marca 2018 v dvorani Dnevnega centra aktivnosti za starejše, Tržaška 37, Ljubljana.

Pred uradnim delom je podpredsednica MZU Anka Tominšek vodila razpravo o sistemski ureditvi dolgotrajne oskrbe in predstavila ključne točke te problematike.

Po uradnem delu pa je Nevenka Lekše predstavila delovanje Rdečega križa Slovenije - Območnega združenja Ljubljana, ki mu predseduje.

Konferenca je bila sklepčna, saj je bilo prisotnih 34 delegatov in 3 zastopani, skupaj 37 od 45 delegatov, kar znaša 82%.

Konferenca je sprejela spremembe Pravil MZU Ljubljana-OPZDU, ki se nanašajo na področje koordinacij, in sicer se koordinacije preoblikujejo v območne zveze ter s tem dobijo strukturo, organe in pristojnosti, ki jih predpisuje Zakon o društvih.

Delegati so sprejeli poročilo za leto 2017 o obsežnem delu Izvršilnega odbora in predsednika, Komisije za šport, rekreacijo in gibalno kulturo, Komisije za kulturne in razvedrilne dejavnosti, Komisije za podelitev priznanj, Svetovalnice za starejše, Stanovanjske komisije, Komisije za popis sredstev, Dnevnih centrov aktivnosti za starejše ter Finančno poročilo in Bilanco stanja na dan 31.12.2017. 

Sprejet je bil tudi načrt dela in finančni načrt za leto 2018. 

 

Foto: Franc Košir, Matjaž Marinček, Stanislav Tomšič

Galerija