Zgodovina

Mestna zveza upokojencev Ljubljana - Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev

ZGODOVINA UPOKOJENSKE ORGANIZACIJE

 

Maj 1946

Začetki upokojenske organizacije v Ljubljani segajo v leto 1946, ko je bilo ustanovljeno prvo društvo upokojencev v Ljubljani – DU Tabor (Občina Ljubljana-Center).

Tega leta so bila ustanovljena prva DU v Kranju, Logatcu, Šoštanju, Radovljici, Novem mestu, Mariboru, Ljubljani, Celju, Sevnici …  (Zbornik 70 let ZDUS str. 16).

 

15. december 1946

Ustanovni občni zbor Društva upokojencev LR Slovenije. Začetek ustanavljanja 25 podružnic na območju Slovenije.

Postavlja se vprašanje ali nima tudi MZU Ljubljana pravice praznovati 70-letnico tako kot ZDUS (tedaj DULRS), saj so bile do leta 1947 ustanovljene podružnice DULRS v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu itd (Zbornik 70 let ZDUS str. 16). Ustanovni občni zbor sedanje Zveze društev upokojencev Slovenije je bil šele 20. maja 1976 (Zbornik 70 let ZDUS str. 21)

 

9. september 1951

Društvo upokojencev LR Slovenije postane član Zveze društev upokojencev Jugoslavije.

DULRS postane tudi član Zveze sindikatov Jugoslavije. Republiška DU se vključijo v Zvezo sindikatov Jugoslavije.

 

28. marec 1954

Okrajni mestni odbori DU postanejo pravne osebe. (Zbornik 70 let ZDUS str. 17).

 

22. junij 1960

Društvo upokojencev LR Slovenije sestavljajo Občinski odbori upokojencev in Koordinacijski (okrajni) odbori upokojencev.

 

1962

V delovnih organizacijah začnejo ustanavljati klube in aktive upokojencev, ki delujejo v okviru sindikatov.

V Ljubljani ustanovljen prvi Klub upokojencev Emona.

 

1965

DU postanejo kolektivni člani (in ne več sestavni del) Sindikatov Jugoslavije.

 

1968

Ustanovljen Mestni koordinacijski odbor DU Ljubljana.

Predsednik: ni podatka

 

28. marec 1975

Podružnice DU se preoblikujejo v DU, na republiški ravni pa se ustanovi Zveza DU. Zveze DU se ustanavljajo tudi na območju občin.

 

20. maj 1976

Ustanovni občni zbor Zveze društev upokojencev Slovenije. DU se vključujejo prostovoljno. (Zbornik 70 let ZDUS str. 21)

 

13. januar 1977

Ustanovni občni zbor Zveze društev upokojencev mesta Ljubljane, z delovanjem na območju mesta Ljubljana.

 

22. maj 1978

Datum vpisa Zveze DU mesta Ljubljane v register društev pod št. 514. Naslov zveze: Tabor 10, Ljubljana.

Prvi predsednik: Franjo Kristan.

 

1977

Ustanovljene Občinske zveze DU (Lj Bežigrad, Lj Center, Lj Moste-Polje, Lj Šiška, Lj Vič-Rudnik), ki se od leta 1978 povezujejo v Zvezi društev upokojencev mesta Ljubljane.

DU in OZDU so kolektivni člani Zveze sindikatov Slovenije, ki  jih delno sofinancira.

 

24. maj 1979

Na izredni konferenci Zveze društev upokojencev mesta Ljubljane je izvoljena za predsednico Meta Bele.

 

1982

Širitev ustanavljanja klubov in aktivov upokojencev v delovnih organizacijah, ker so upokojenci kolektivni člani sindikata. V Sloveniji je ustanovljenih že 7 KU oz. AU. 

 

22. november 1983

Sprejem pravil Mestne zveze upokojencev Ljubljana, sprememba imena in naslova zveze: Knafljev prehod 1, Ljubljana.

Predsednik: Dušan Rozman.

 

23. oktober 1996

Konferenca Mestne zveze upokojencev Ljubljana sprejme spremembe in dopolnitve pravil.

1. člen: MZU je prostovoljna interesno-stanovska in humanitarna organizacija upokojencev v Ljubljani, organiziranih v društvih, klubih in aktivih upokojencev.

2. člen: V MZU se prostovoljno vključujejo organizacije upokojencev z območja mesta Ljubljana.

4. člen: MZU sodeluje za interese upokojencev tudi z organizacijami upokojencev drugih mest.

5. člen: MZU:

            7. alinea: skrbi za ustrezno sodelovanje območnih zvez upokojencev

            8. alinea: sodeluje pri kandidiranju, usklajevanju predvolilnih programov za volitve v organe ZPIZ in ZDUS

7. člen: Člani MZU so območne zveze upokojencev v Ljubljani (in ne društva upokojencev)

18. člen: Izvršni odbor:

 • Predsedniki območnih zvez DU
 • Predstavniki koordinacije klubov in aktivov upokojencev
 • Predsedniki komisij

 

2. oktober 1997

Odločba Upravne enote Ljubljana, Sektor za upravno notranje zadeve, Oddelek za javni red, o vpisu v register društev pod št. 514: Mestna zveza upokojencev Ljubljana, sedež Zrinjskega ulica 2, Ljubljana, matična št. 5100739.

 

12. december 2000

Na volilni konferenci MZU je izvoljen za predsednika Marjan Sedmak.

 

2004

Ustanovitev Pokrajinskih zvez DU v Sloveniji.

 

15. januar 2004

Konferenca Mestne zveze upokojencev Ljubljana sprejme nova pravila in spremembo imena: Mestna zveza upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev.

3. člen: V MZU se prostovoljno vključujejo organizacije upokojencev z območja mesta Ljubljane in primestnih območij.

5. člen – zadnja alinea: Sodelovanje pri kandidaturi v organe ZPIZ, ZZZS, Nepremičninskega sklada PIZ, Kapitalske družbe, ZDUS.

9. člen: Člani MZU so društva, klubi in aktivi upokojencev z območja mesta Ljubljana in primestnega območja.

15. člen: Za organiziranje volilnih opravil ustanavlja MZU koordinacije, ki jih je 10:

 1. Ljubljana Center
 2. Ljubljana Šiška
 3. Ljubljana Bežigrad
 4. Ljubljana Vič-Rudnik
 5. Ljubljana Moste
 6. Klubi in aktivi
 7. Gorenjska
 8. Dolenjska
 9. Notranjska
 10. Zasavje

Izvršilni odbor lahko koordinacijam zaupa tudi opravljanje drugih nalog.

IO sestavljajo predsednik, podpredsedniki, predsedniki koordinacij in 10 članov, ki jih voli konferenca.

 

2009

ZDUS ponovno uvede članarino DU, ki je namenjena financiranju informiranja DU, izobraževanja funkcionarjev in delovnih teles ZDUS. 

 

10. marec 2015

Odločba Upravne enote Ljubljana o vpisu spremembe temeljnega akta Mestne zveze upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev in spremembe naslova: Ulica Janeza Pavla II. 4, Ljubljana, matična št. 5100739, šifra vrste društva 0601.

 

15. december 2016 - 20. februar 2017

Sprememba statuta ZDUS. Člani ZDUS postanejo pokrajinske zveze DU, v katera so vključena regionalna društva upokojencev (10. člen).

DU niso več neposredni člani ZDUS.

 

 28. oktober 2017

V Festivalni dvorani Ljubljana so na slavnostni seji s koncertom, ob 40-letnici MZU Ljubljana, podeljena številna priznanja MZU:

Priznanje odličnosti s plaketo:

 1. OZDU Ljubljana Bežigrad
 2. OZDU Ljubljana Center
 3. OZDU Ljubljana Moste-Polje
 4. OZDU Ljubljana Šiška
 5. OZDU Ljubljana Vič-Rudnik
 6. OZDU Dolenjska
 7. OZDU Gorenjska
 8. OZDU Notranjska
 9. Dnevni centri aktivnosti za starejše
 10.  Zveza društev upokojencev Slovenije
 11.  Mestna občina Ljubljana

Zaslužni član: Zoran Janković, župan MOL

Pisna zahvala:

 1. Dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialo in enake možnosti
 2. Viktorija Potočnik, direktorica Pionirskega doma, bivša županja MOL
 3. Moški pevski zbor VESNA, Križ pri Trstu

MZU prejme Plaketo za zasluge ZDUS ob svoji 40-letnici.

 

14. december 2017

MZU prejme Priznanje Športne zveze Ljubljane ob svoji 40-letnici.

 

7. marec 2018

Konferenca MZU sprejme dopolnitev pravil:

2. člen – Ime zveze je: Mestna zveza upokojencev Ljubljana, Osrednjeslovenska pokrajinska zveza društev upokojencev. Skrajšano ime zveze je: MZU Ljubljana, zveza društev.

9. člen - Člani MZU so tiste območne zveze ter druge organizacije upokojencev in starejših z območja MOL, primestnih občin in drugih območij, ki se na podlagi sklepa svojega najvišjega organa prostovoljno vključijo v MZU in predložijo pisno pristopno izjavo. (DU niso več neposredni člani MZU)

23. člen - Izvršilni odbor sestavljajo predsednik MZU, podpredsedniki MZU in devet članov, ki jih voli Konferenca MZU.

 

9. maj 2018

MZU na slavnostni seji Mestnega sveta MOL na Ljubljanskem gradu prejme Plaketo glavnega mesta Ljubljana, ob svoji 40-letnici.

 

Avgust 2019

MZU pridobi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva, ki ga podeli Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (s tem preneha status društva v javnem interesu na področju socialnega varstva iz leta 2002).